Spring naar bijdragen

RegistratievoorwaardenAlgemene voorwaarden

Ikookvanmij.nl is een onderdeel van de stichting Stichting Human Concern - Centrum voor eetstoornissen te Amsterdam, hierna te noemen “Human Concern”. Deelname aan en inschrijving bij ikookvanmij.nl vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en huisregels.

Huisregels

Human Concern biedt op ikookvanmij.nl een forum aan. Ikookvanmij.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft ikookvanmij.nl een aantal richtlijnen en huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de moderators en de administrator van ikookvanmij.nl, hierna gezamenlijk te noemen: “de beheerder”. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot het plaatsten van berichten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.
Human Concern behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden en huisregels van tijd tot tijd aan te passen. Indien een noemenswaardige wijziging heeft plaatsgevonden in deze voorwaarden wordt u hier per e-mail van op de hoogte gesteld. U wordt verondersteld voordat u een volgende maal het forum bezoekt, kennis te hebben genomen van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Registratie

Voorwaarde voor registratie op ikookvanmij.nl is een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de account te activeren. Tevens is het de beheerder van ikookvanmij.nl toegestaan dit e-mailadres te gebruiken om contact met de bezoeker op te nemen. Ikookvanmij.nl biedt de mogelijkheid om in een later stadium na registratie het initiële e-mailadres te wijzigen. Steekproefsgewijs voert de beheerder onderzoeken uit naar de activiteit en traceerbaarheid van e-mailadressen. Als de beheerder wordt geconfronteerd met ofwel een inactief e-mailadres, danwel een e-mailadres waarmee de identiteit van de bezoeker die zich met dit e-mailadres heeft geregistreerd – indien noodzakelijk – onmogelijk kan worden vastgesteld, zal de bijbehorende gebruikersnaam direct na het bekend worden met deze omstandigheid worden geblokkeerd. Een e-mail dit aangaande zal worden verstuurd naar het e-mailadres. Indien de account van een bezoeker is geblokkeerd, kan contact worden opgenomen met Human Concern, info@humanconcern.nl.

Plichten van gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer alsmede de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksuele, seksistische, pornografische, racistische en/of anderszins discriminerende berichten/posts o.i.d. dienen te worden geplaatst op het forum. Ook berichten die potentieel schadelijk zijn, in die zin dat uitlatingen die in de berichten worden gedaan beledigend, lasterlijk en/of kwetsend zijn, worden verwijderd. De betreffende bezoeker kan - afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp – intern voor onbepaalde tijd de toegang tot het forum worden ontzegd. Extern behoudt Human Concern zich het recht voor strafrechtelijk aangifte te doen als Human Concern hier reden toe ziet. Meer specifiek volgt hieronder wat de sancties zijn op het niet naleven van de huisregels en algemene voorwaarden.

Het taalgebruik van het forum is Nederlands. Uiteraard is het toegestaan Engelse of anderstalige woorden te gebruiken welke ingeburgerd zijn in het huidige taalgebruik.
Wat is niet toegestaan op ikookvanmij.nl?

 • Het beledigen en/of provoceren van medebezoekers en de beheerder; en het beledigen van andere personen, al dan niet met naam genoemd;
 • Het uiten van racistische en/of anderszins discriminerende opmerkingen in berichten, één en ander in de zin van artikel 1 Grondwet;
 • Het maken van reclame en het verzenden van spam;
 • Het in berichten plaatsen van links naar andere websites die moeten worden beschouwd als zich bezighoudend met illegale praktijken, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend websites waar illegaal informatie kan worden gedownload;
 • Het plaatsen van tekst en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Of hier sprake van is, dient te worden onderzocht door de bezoeker. De stelling in een voorkomend geval dat men van een auteursrecht niet op de hoogte was, ontneemt Human Concern niet de mogelijkheid tot het opleggen van een sanctie;
 • Het op het forum plaatsen van pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal, danwel het plaatsen van een link naar een andere website waar pornografisch en/of aanstootgevend beeldmateriaal is te vinden. Ook hier licht de onderzoeksplicht bij de bezoeker;
 • Het onnodig citeren van grote gedeelten van eerdere berichten om duidelijk te maken waar op wordt gereageerd. Hierdoor wordt te veel ruimte gebruikt wat nadelige invloed kan hebben op het gebruiksgemak van het forum;
 • Het gebruiken van meer dan één gebruikersnaam binnen één en dezelfde discussie op het forum;
 • Het plaatsen op het forum van privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend NAW gegevens, e-mailadressen, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording;
 • Het plaatsen van een URL in het topic. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is;
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepen (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming
 • Het plaatsen van aanstootgevende of provocerende teksten in avatars (profielafbeelding) en signatures (handtekening onder posts). Wanneer andere forumgebruikers hier melding van maken bij de beheerders van het forum, kun je gevraagd worden om je avatar en/of signature te wijzigen of verwijderen. De beheerders hebben hierin het laatste woord. Als je daar geen gehoor aan geeft, dan kunnen wij dat voor je wijzigen. Dit geldt specifiek voor de avatars en handtekeningen, in posts zelf kan men teksten in een spoiler zetten.
 • Het op het forum noemen van de namen van medewerkers van Human Concern, danwel het duiden van medewerkers Human Concern waardoor evident wordt over welke medewerker wordt gesproken is uitdrukkelijk niet toegestaan. Privacy is een zeer gevoelige kwestie binnen Human Concern. Dit geldt uiteraard ook voor de werknemers voor Human Concern. Of een medewerker met naam wordt genoemd op het forum is een omstandigheid die ter vrije keuze moet staan van de medewerker;
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen;
 • Het stellen van vragen over diagnoses of medicijngebruik. Op een forum is niet te verifiëren of iemand daadwerkelijk de kennis bezit om de bezoeker van kundige informatie te voorzien;
 • Het antwoorden op vragen over diagnoses of medicijngebruik. Ook indien de bezoeker in beginsel de kennis en opleidingen bezit die het antwoorden op die vragen mogelijk zou maken, is het forum hier niet op gericht. Overtreding wordt bestraft;
 • Het openlijk flirten, danwel het zinspelen op romantisch contact van bezoekers met andere bezoekers wordt niet getolereerd;
 • Spammen, d.w.z. het onnodig posten van berichten die niet (inhoudelijk) bijdragen aan het topic;
 • Zelfmoordplannen aan te kondigen op dit forum;
 • Zelfmoord methodieken te benoemen of te bespreken op dit forum;
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de moderators (bijvoorbeeld om on-topic te blijven).


Welke oproepen zijn niet toegestaan?

 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag;
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting;
 • Oproepen waarin reclame wordt gemaakt, een website wordt gepromoot of iets van die strekking;
 • Oproepen met een medische grondslag (het verzoek donor te worden of het verzoek deel te nemen aan medische testpanels et cetera);
 • Oproepen van andere media (TV / bladen / et cetera);
 • Oproepen waarbij de schijn wordt gewekt feitelijk op te roepen tot illegaal handelen (onder andere, maar niet uitsluitend medicijnhandel)


Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.

Wanneer de gemoederen bij een topic naar het oordeel van de beheerder hoog oplopen heeft de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.

De beheerder kan voorts aan bezoekers een waarschuwing sturen of een ban (tijdelijke ontzegging van de toegang tot het forum van 24 uur) uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Afhankelijk van welke forumregel wordt overtreden heeft de beheerder de mogelijkheid ofwel een ban uit te delen, danwel direct over te gaan tot permanente ontzegging van de toegang van het forum. Welke sanctie wordt toegepast is ter vrije discretie van de beheerder. De beheerder heeft zich niet tot doel gesteld mensen van het forum te verwijderen, maar wel om het positieve veilige karakter van ikookvanmij.nl te waarborgen.

In ieder geval leidt, na twee tijdelijke bans, de derde per definitie tot een permanente ontzegging tot de toegang tot het forum.

Het staat de beheerder vrij om misbruik van het forum te melden bij externe autoriteiten. Hieronder dient eveneens te worden verstaan dat de beheerder in een voorkomend geval van misbruik van het forum aangifte kan doen bij de politie. In dit kader kunnen geplaatste (maar ook inmiddels weer verwijderde) berichten op het forum als bewijs dienen in een strafrechtelijke procedure.

Directe permanente ban

Een bezoeker ontvangt in ieder geval direct zonder voorafgaande waarschuwing een permanente ban in de volgende gevallen:

 • Bij ‘dubbelnicken’ (het gebruikmaken van een tweede alias/nickname op het forum): de tweede (alternatieve) nick wordt zonder voorafgaande waarschuwing permanent geblokkeerd;
 • Bij spammers: wordt een account uitsluitend, danwel hoofdzakelijk gebruikt om van promotionele reacties / topics te posten, dan wordt deze gebruiker per direct zonder voorafgaande waarschuwing permanent geblokkeerd;
 • Meer in het algemeen, bij gedraging waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban uitgevaardigd en toegepast.


Indien de beheerder heeft besloten een bezoeker te blokkeren, hij de bezoeker hier per e-mailmelding van maken. Indien de bezoeker het met het oordeel van de beheerder oneens is, staat het hem of haar vrij hiertegen bezwaar maken. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@humanconcern.nl. Hoewel de beheerder iedere klacht hierover naar eer en geweten zal beantwoorden is zijn uiteindelijke oordeel bindend.
De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.
Zoals hierboven reeds aan de orde is geweest heeft de beheerder aangifte van een strafbaar feit te doen al hij hier aanleiding toe ziet.


Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?

In voorkomende gevallen is een bericht bewust geplaatst om te provoceren en een reactie uit te lokken. Human Concern raadt bezoekers die met een dergelijk bericht worden geconfronteerd aan niet te reageren. Indien de berichten in ernstige strijd zijn met de hierboven uiteengezette regels verzoekt Human Concern haar bezoekers dit te melden bij de beheerder. De beheerder zal dan passende actie ondernemen. De beheerder is in dit kader te bereiken via de rapporteer-functie in het forum.

Regels voor gebruik van de chatfunctie

 • Het is niet toegestaan berichten uitsluitend in hoofdletters te typen. Op internet staat veelvuldig gebruik van hoofdletters immer gelijk aan schreeuwen. Dit zou kwestend kunnen zijn;
 • Het overmatig herhalen van dezelfde tekst (woorden, letters, afbeeldingen, et cetera), ook wel flooding of scrolling genoemd, is niet toegestaan. Ook het overmatig herhalen van zogenaamde emoticons wordt gezien als flooding en is niet toegestaan;
 • Het versturen van spam (ongevraagde reclame voor producten of diensten) is niet toegestaan;
 • Het gebruik van de chat voor illegale handelingen is niet toegestaan;
 • Human Concern raadt het af om via de chat persoonlijke informatie (telefoonnummer, bankrekeningnummer, huisadres, etc.) aan anderen bekend te maken;
 • Het gebruik van scripts zijn niet toegestaan (Een voorbeeld van een script is het automatisch verzenden van reacties).


Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site ikookvanmij.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. ikookvanmij.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website ikookvanmij.nl;
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die Human Concern besteedt aan de samenstelling van de website ikookvanmij.nl, is het mogelijk dat de informatie die op ikookvanmij.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden;
 3. De content op de website ikookvanmij.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan ikookvanmij.nl. ikookvanmij.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website ikookvanmij.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. ikookvanmij.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan;
 4. Beweringen en meningen geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van ikookvanmij.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de beheerder, webmaster, de internetprovider of Human Concern. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ikookvanmij.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins;
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ikookvanmij.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om ikookvanmij.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ikookvanmij.nl verkregen is.


Privacybeleid

Ikookvanmij.nl is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens. Ikookvanmij.nl verbindt er zich echter toe deze persoonsgegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. We verstaan dat uw persoonsgegevens waardevolle informatie zijn en we zullen alle middelen inzetten om deze te beschermen.

Ikookvanmij.nl maakt soms gebruik van zogenaamde "cookies" (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggechreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

Iedere betrokkene kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek of via de website kosteloos inkijken en/of wijzigen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden de persoonsgegevens die de gebruiker op onze website doorgeeft, op verzoek aan de betrokkene medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd.

Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@humanconcern.nl. Of u aan te melden op de website en zichzelf te verwijderen bij gebruikersbeheer.

Copyright

Ikookvanmij.nl behoudt het recht tenzij anders overeengekomen met de auteur ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van ikookvanmij.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ikookvanmij.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Human Concern of de eigenlijke auteur.


Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, teksten/of ander materiaal door de deelnemer op de website ikookvanmij.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Human Concern dit materiaal onbeperkt te (her) gebruiken en te publiceren, ten behoeve van ikookvanmij.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm;
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op ikookvanmij.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding;
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, teksten fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website ikookvanmij.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart ikookvanmij.nl terzake van vorderingen van derden;
 4. Ikookvanmij.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website ikookvanmij.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ikookvanmij.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.


Intellectuele eigendomsrechten ikookvanmij.nl

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam ikookvanmij.nl en het logo van ikookvanmij.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Human Concern;
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website ikookvanmij.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij ikookvanmij.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ikookvanmij.nl is het onder meer niet toegestaan de website ikookvanmij.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.


Minderjarigen

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke vertegenwoordigers voor het deelnemen aan ikookvanmij.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en huisregels. ikookvanmij.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn;
 2. Ikookvanmij.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van ikookvanmij.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Bevoegdheden en rechten beheerder ikookvanmij.nl

De beheerder van ikookvanmij.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, teksten/of ander materiaal per direct van de website ikookvanmij.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van ikookvanmij.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van ikookvanmij.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan ikookvanmij.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De beheerder van ikookvanmij.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

De beheerder van ikookvanmij.nl behoudt zich het recht voor ten behoeve van de veiligheid van de leden van het forum om mogelijk álle berichten (dus ook persoonlijke berichten) in te zien en bij schending van de regels, eventueel te verwijderen of andere actie te ondernemen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van dit forum, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden en huisregels van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen met ikookvanmij.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van dit forum, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Update februari 2014

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden.